--

tabetic

Cùng tìm hiểu định nghĩa và ý nghĩa và cách dùng của từ: tabetic

Phát âm : /tə'betik/

+ tính từ

  • (thuộc) bệnh tabet; do bệnh tabet
  • mắc bệnh tabet

+ danh từ

  • người mắc bệnh tabet
Lượt xem: 391