--

lai láng

Cùng tìm hiểu định nghĩa và ý nghĩa và cách dùng của từ: lai láng

+  

 • Spill profusely
  • Rượu chảy lai láng trên bàn
   Wine spilled profusely on the table
 • Burst with (some feeling)
  • Hồn thơ lai láng
   To burst with poetic inspiration
Lượt xem: 504