--

may mắn

Cùng tìm hiểu định nghĩa và ý nghĩa và cách dùng của từ: may mắn

+ adj  

  • lucky, fortunate
Lượt xem: 759