--

rake

Cùng tìm hiểu định nghĩa và ý nghĩa và cách dùng của từ: rake

Phát âm : /reik/

+ danh từ

 • kẻ chơi bời phóng đãng; kẻ trác táng
 • cái cào
 • cái cào than; que cời than
 • cái cào tiền, cái gạt tiền (ở sòng bạc)

+ động từ

 • cào, cời
  • to rake hay
   cào cỏ khô
  • to rake a fire
   cời lửa
  • to rake clean
   cào sạch
  • to rake level
   cào cho bằng
 • tìm kỹ, lục soát
  • to rake one's memory
   tìm trong trí nhớ
  • to rake in (among, into) old records
   lục soát trong đám hồ sơ cũ
 • nhìn bao quát
 • nhìn bao quát, nhìn khắp; nhìn ra
  • the window rakes the whole panorama
   cửa sổ nhìn ra toàn bộ phong cảnh đó
 • (quân sự) quét, lia (súng...)
 • to rake away
  • cáo sạch đi
 • to rake in
  • cào vào, lấy cào gạt vào
   • to rake in money
    lấy cào gạt tiền vào (ở sòng bạc)
 • to rake of
  • cào sạch
   • to rake off the dead leaves
    cào sạch lá khô
 • to rake out
  • cào bới ra
   • to rake out a fire
    cào ngọn lửa, làm tắt ngọn lửa
 • to rake over
  • cào xới lên
   • to rake over a flowerbed
    cào xới lên một luống hoa
 • to rake up
  • cào gọn lại (thành đống)
   • to rake up the hay
    cào cỏ khô gọn lại thành đống
   • to rake up the fire
    cời to ngọn lửa
  • khơi lại, nhắc lại
   • to rake up an old quarrel
    khơi lại chuyện bất hoà cũ
   • to rake up all sorts of objections
    tìm bới mọi cách phản đối
 • to rake somebody over the coals
  • (xem) coal

+ danh từ

 • sự nghiêng về phía sau; độ nghiêng về phía sau (cột buồm, ống khói tàu...)

+ ngoại động từ

 • làm nghiêng về phía sau

+ nội động từ

 • nhô ra (cột buồm)
 • nghiêng về phía sau (cột buồm, ống khói tàu)
Từ liên quan
Các kết quả tìm kiếm liên quan cho "rake"
Lượt xem: 701